Improving Collective Bargaining in European Union. Comparison of Different Industrial Relations Regimes - ImproCollBar - Project 101052292
co-funded by EU

Проектът ImproCollBar има за цел да разшири експертния опит в областта на индустриалните отношения в 5 държави-членки на ЕС (Белгия, България, Румъния, Гърция и Италия) чрез сравнително изследване на факторите и механизмите, които подобряват обхвата и покритието на колективното договаряне в различни режими на индустриални отношения в контекста на Европейската директива за минимални работни заплати и пандемията от Covid-19.

 

Информация за интервюираното лице

Име
1. Смятате ли, че системата за колективни трудови договори е полезна за вашата страна?
4. Вашата партия поддържа ли отношения със синдикатите?
Ако е така, моля, посочете с кого/кои и обяснете причините за конфликтите.
6. Вашата партия поддържа ли отношения с работодателски организации?
Ако е така, моля, посочете с кои и обяснете причините за конфликтите.
Моля, разяснете причините да го направите или да не го направите.
Моля, разяснете причините да го направите или да не го направите.
10. Вашата партия подкрепя ли или участва ли в диалог с представители на организациите на работодателите и на синдикатите по време на фазата на преговори по колективните трудови договори?
11. Вашата партия поддържа ли контакти със синдикатите извън етапите на преговори по колективните трудови договори?
12. Вашата партия има ли контакти с работодателски организации извън етапите на преговори по колективните трудови договори?
13. Вашата партия подкрепя ли или участва ли в диалог с представители на организациите на работодателите и на синдикатите извън етапа на преговори по колективните трудови договори?
Имате ли контакти с цел съставяне на вашата предизборна програма?
Ако да, как и защо?