Improving Collective Bargaining in European Union. Comparison of Different Industrial Relations Regimes - ImproCollBar - Project 101052292
co-funded by EU

Проектът ImproCollBar има за цел да разшири експертния опит в областта на индустриалните отношения в 5 държави-членки на ЕС (Белгия, България, Румъния, Гърция и Италия) чрез сравнително изследване на факторите и механизмите, които подобряват обхвата и покритието на колективното договаряне в различни режими на индустриални отношения в контекста на Европейската директива за минимални работни заплати и пандемията от Covid-19.

 

Информация за интервюираното лице

Име
1. Процесът на колективно договаряне във вашата страна върви ли в правилната посока?
2. Вашата организация има ли връзка със синдикатите?
3. Вашата организация поддържа ли отношения с работодателски организации (РО)?
Ако е така, моля, посочете какви и обяснете причините за конфликтите.
Моля, разяснете причините да го правите или да не го правите.
Моля, разяснете причините да го правите или да не го правите.
7. Вашата организация предпочита ли или участва ли в диалог с представители на работодателски организации и на синдикати по време на фазата на преговори по колективните трудови договори?
8. Вашата организация поддържа ли контакти със синдикатите извън етапите на преговори на колективните трудови договори?
9. Вашата организация поддържа ли контакти с организации на работодатели извън етапите на преговори на колективните трудови договори?
10. Вашата организация предпочита ли или участва ли в диалог с представители на организации на работодателите и на синдикатите извън фазата на преговори по колективните трудови договори?
Ако да, как и защо?